Update ontwikkeling locatie Dunoveste

Update ontwikkeling locatie Dunoveste

Update ontwikkeling Dunoveste

Janssen de Jong Projectontwikkeling wil op de plek van het oude kantoorgebouw Dunoveste aan de Houtsniplaan woningbouw realiseren.
Wij vinden het belangrijk om buren en omwonenden te betrekken bij onze plannen en willen wij u bij deze informeren over het vervolgtraject.

Afgelopen zomer hebben wij op 13 juli een informatieavond georganiseerd waarbij onze nieuwbouwplannen zijn gepresenteerd. Op deze avond hebben wij een plan gepresenteerd met twee woongebouwen met in totaal 78 appartementen. Tijdens de informatieavond is door veel omwonenden gezegd dat zij het fijn vonden dat de leegstand op de locatie eindelijk wordt aangepakt. Zij gaven aan het een mooi plan te vinden. Dat vinden wij natuurlijk fijn om te horen! 

Tijdens en na de informatieavond hebben we alle zorgen, wensen belangen van alle betrokkenen goed in beeld gekregen. Samen met de architect, de landschapsarchitect en de gemeente Renkum zijn we hier mee aan de slag gegaan. Vanwege de Coronamaatregelen kiezen we ervoor om u via deze nieuwsbrief over de aanpassingen te informeren. Wij hebben met deze aanpassingen geprobeerd zo goed mogelijk rekening te houden met alle wensen en belangen uit de buurt. Heeft u desondanks toch nog vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via www.dunoveste.nl/contact. In verband met een deadline voor de bestuurlijke besluitvorming bij de gemeente zouden wij het op prijs stellen als u uw reactie doorgeeft voor of op 12 december 2021.    

 

Wijzigingen nieuwe plan

Ten opzichte van het vorige plan hebben wij er voor gekozen om één gebouw te realiseren in plaats van twee gebouwen. Deze aanpassing is een verbetering voor de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Aan het hoge gebouw wordt één bouwlaag toegevoegd, het gebouw wordt daarmee 3 meter hoger en 3 meter breder ten opzichte van het vorige gepresenteerde plan. Door deze aanpassing is het mogelijk om het tweede gebouw geheel te laten vervallen. Door deze aanpassing kan er meer groen worden gerealiseerd, verbetert de ruimtelijke kwaliteit en is er meer ruimte om enkele mooie bomen, zoals de eiken op de hoek van de van der Molenallee, te handhaven. Het programma bestaat uit een mix van koop- en huurappartementen die voor 50% in het betaalbare segment worden aangeboden, dat wil zeggen onder de landelijke NHG grens. Het aantal appartementen blijft ongewijzigd, wel is er meer ruimte om parkeerplaatsen ondergronds te realiseren dan in het eerste plan. 

 

Vervolgtraject

Op dit moment bevindt het project zich nog in de haalbaarheidsfase, dat wil zeggen dat wij aan het onderzoeken zijn of het nieuwbouwproject haalbaar is. Het afgelopen halfjaar zijn wij voornamelijk druk bezig geweest met diverse verplichte milieukundige onderzoeken, die nodig zijn om de haalbaarheid te bepalen en de voorbereidingen het bestemmingsplan.  Vervolgens zullen wij met de gemeente Renkum nog een samenwerkingsovereenkomst sluiten. Nadat deze overeenkomst is gesloten zal er een bestemmingsplanprocedure worden gestart voor de wijziging van het bestemmingsplan van kantoorgebouw naar woningbouw.

Te zijner tijd zullen wij voor het bestemmingsplan opnieuw een informatiebijeenkomst organiseren. Daarnaast willen wij in het vervolgproces met u in overleg voor de uitwerking van het terrein. De daadwerkelijke realisatie (bouw) van het plan zal naar verwachting op zijn vroegst in 2023 plaatsvinden.

 

Wij zijn erg benieuwd naar uw reactie.

Wij hebben met deze aanpassingen geprobeerd zo goed mogelijk rekening te houden met alle wensen en belangen uit de buurt. Heeft u desondanks toch nog zorgen of opmerkingen. Laat het ons weten via www.dunoveste.nl/contact.